มาตรการควบคุมหลัก

  1. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  2. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนเสมอ
  3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  4. ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่ง หรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
  5. ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม

  1. มีการคัดกรองอาการผู้ป่วย/ไข้
  2. ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
  3. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

 

เปิดได้ภายใต้มาตรการควบคุมด้านสุขอนามัย โดยการทำแบบประเมินตนเอง CLICK ที่นี่ !