Dashboard ด้านสาธารณสุข

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานจำนวนสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ แยกรายศูนย์อนามัย

(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

# เขต จังหวัด ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เขต 1 เชียงใหม่ 5557 1718
2 เขต 1 ลำพูน 1496 542
3 เขต 1 ลำปาง 1940 823
4 เขต 1 แพร่ 937 337
5 เขต 1 น่าน 1826 281
6 เขต 1 พะเยา 1442 414
7 เขต 1 เชียงราย 3469 1575
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 1341 1169
9 เขต 2 อุตรดิตถ์ 1104 429
10 เขต 2 ตาก 1512 1074

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ