...

ภาพรวมประเมิน Thai Stop COVID Plus

(ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563 ถึง 02 ธ.ค. 2565)

ผ่าน

378,895 แห่ง

(87) %

ไม่ผ่าน

57,852 แห่ง

(13) %