...

ภาพรวมประเมิน Thai Stop COVID Plus

(ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563 ถึง 19 พ.ค. 2565)

ผ่าน

370,054 แห่ง

(87) %

ไม่ผ่าน

57,721 แห่ง

(13) %