Dashboard ด้านสาธารณสุข

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานจำนวนสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ แยกรายศูนย์อนามัย

(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูล มีการกรอกประเมินหลายครั้ง

จึงใช้วิธีการกรองข้อมูล ตามชื่อสถานประกอบการ ภายในจังหวัด อำเภอ ตำบล เดียวกัน โดยนับจำนวนการประเมินครั้งล่าสุด

# เขต จังหวัด ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เขต 1 เชียงใหม่ 10218 1144
2 เขต 1 ลำพูน 2368 334
3 เขต 1 ลำปาง 2873 480
4 เขต 1 แพร่ 1582 200
5 เขต 1 น่าน 2403 212
6 เขต 1 พะเยา 2143 296
7 เขต 1 เชียงราย 5426 1000
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 2310 922
9 เขต 10 ศรีสะเกษ 11144 1566
10 เขต 10 อุบลราชธานี 13083 1703

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ