Dashboard ด้านสาธารณสุข

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานจำนวนสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ แยกรายศูนย์อนามัย

(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูล มีการกรอกประเมินหลายครั้ง

จึงใช้วิธีการกรองข้อมูล ตามชื่อสถานประกอบการ ภายในจังหวัด อำเภอ ตำบล เดียวกัน โดยนับจำนวนการประเมินครั้งล่าสุด

# เขต จังหวัด ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เขต 1 เชียงใหม่ 8025 1051
2 เขต 1 ลำพูน 1697 314
3 เขต 1 ลำปาง 2117 442
4 เขต 1 แพร่ 1120 181
5 เขต 1 น่าน 1701 178
6 เขต 1 พะเยา 1387 270
7 เขต 1 เชียงราย 4471 908
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 1621 805
9 เขต 2 อุตรดิตถ์ 2220 321
10 เขต 2 ตาก 1892 709

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ