Dashboard สถานศึกษา กรองข้อมูลซ้ำ

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานสถานศึกษา

( ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 )

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลสถานศึกษา มีการกรอกประเมินหลายครั้ง

จึงใช้วิธีการกรองข้อมูล ตามชื่อสถานศึกษา ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยนับจำนวนการประเมินครั้งล่าสุด

# เกณฑ์การประเมิน
สีเขียว ผ่านทั้งหมด 20 ข้อ
( โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ )
สีเหลือง ผ่านข้อ 1 -12 ทุกข้อ
แต่ไม่ผ่าน ข้อ 13-20 ข้อใดข้อหนึ่ง
( โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ )
สีแดง ไม่ผ่านข้อ 1 -12 ข้อใดข้อหนึ่ง
( โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ )
# เขต จังหวัด สถานะสีเขียว สถานะสีเหลือง สถานะสีแดง ทั้งหมด
1 เขต 1 เชียงใหม่ 1049 6 6 1,061
2 เขต 1 ลำพูน 206 3 1 210
3 เขต 1 ลำปาง 350 0 1 351
4 เขต 1 แพร่ 311 2 1 314
5 เขต 1 น่าน 246 0 3 249
6 เขต 1 พะเยา 281 4 0 285
7 เขต 1 เชียงราย 770 7 1 778
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 265 3 1 269
9 เขต 2 อุตรดิตถ์ 306 3 1 310
10 เขต 2 ตาก 340 3 1 344

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ