Dashboard สถานศึกษา กรองข้อมูลซ้ำ

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานสถานศึกษา

( ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 )

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลสถานศึกษา มีการกรอกประเมินหลายครั้ง

จึงใช้วิธีการกรองข้อมูล ตามชื่อสถานศึกษา ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยนับจำนวนการประเมินครั้งล่าสุด

# เกณฑ์การประเมิน
สีเขียว ผ่านทั้งหมด 20 ข้อ
( โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ )
สีเหลือง ผ่านข้อ 1 -12 ทุกข้อ
แต่ไม่ผ่าน ข้อ 13-20 ข้อใดข้อหนึ่ง
( โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ )
สีแดง ไม่ผ่านข้อ 1 -12 ข้อใดข้อหนึ่ง
( โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ )
# เขต จังหวัด สถานะสีเขียว สถานะสีเหลือง สถานะสีแดง ทั้งหมด
1 เขต 1 เชียงใหม่ 1051 6 6 1,063
2 เขต 1 ลำพูน 204 3 1 208
3 เขต 1 ลำปาง 349 0 1 350
4 เขต 1 แพร่ 310 2 1 313
5 เขต 1 น่าน 245 0 3 248
6 เขต 1 พะเยา 281 4 0 285
7 เขต 1 เชียงราย 770 7 1 778
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 265 3 1 269
9 เขต 2 อุตรดิตถ์ 300 4 1 305
10 เขต 2 ตาก 339 3 1 343

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ