Dashboard สถานศึกษา กรองข้อมูลซ้ำ

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานสถานศึกษา

( ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 )

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลสถานศึกษา มีการกรอกประเมินหลายครั้ง

จึงใช้วิธีการกรองข้อมูล ตามชื่อสถานศึกษา ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยนับจำนวนการประเมินครั้งล่าสุด

# เกณฑ์การประเมิน
สีเขียว ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ
( โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ )
สีเหลือง ผ่านข้อ 1 -20 ทุกข้อ
แต่ไม่ผ่าน ข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง
( โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ )
สีแดง ไม่ผ่านข้อ 1 -20 ข้อใดข้อหนึ่ง
( โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ )
# เขต จังหวัด สถานะสีเขียว สถานะสีเหลือง สถานะสีแดง ทั้งหมด
1 เขต 1 เชียงใหม่ 1096 31 37 1,164
2 เขต 1 ลำพูน 286 4 2 292
3 เขต 1 ลำปาง 504 7 12 523
4 เขต 1 แพร่ 316 2 3 321
5 เขต 1 น่าน 296 4 6 306
6 เขต 1 พะเยา 261 9 4 274
7 เขต 1 เชียงราย 830 18 13 861
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 383 8 3 394
9 เขต 2 อุตรดิตถ์ 268 5 0 273
10 เขต 2 ตาก 371 6 17 394

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ