...

ภาพรวมประเมินโรงงาน Thai Stop COVID Plus

(ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564 ถึง 22 ม.ค. 2565)
จำนวนโรงงานในประเทศไทยทั้งหมด

64,038 แห่ง

- โรงงานขนาดใหญ่

จำนวน 3,304 แห่ง

- โรงงานขนาดกลาง

จำนวน 0 แห่ง

- โรงงานขนาดเล็ก

จำนวน 60,734 แห่ง

โรงงานประเมิน TSC ทั้งหมด คิดเป็น

25,809 แห่ง (40.30 %)

- โรงงานขนาดใหญ่

เข้าประเมิน TSC 5,076 แห่ง (153.63%)

- โรงงานขนาดกลาง

เข้าประเมิน TSC 6,090 แห่ง (0.00%)

- โรงงานขนาดเล็ก

เข้าประเมิน TSC 14,554 แห่ง (23.96%)

ผ่าน

16,511 แห่ง

(64) %

ไม่ผ่าน

9,298 แห่ง

(36) %

จำนวนโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อมาก่อน

2,477 แห่ง

จำนวนโรงงานที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมาก่อน

23,243 แห่ง

จำนวนแรงงาน

4,813,867 คน

แรงงานไทย 4,094,018 คน
แรงงานเมียนมา 599,722 คน
แรงงานกัมพูชา 86,720 คน
แรงงานลาว 14,104 คน
แรงงานข้ามชาติ 19,303 คน