...

ภาพรวมประเมินโรงงาน Thai Stop COVID Plus

(ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564 ถึง 15 พ.ค. 2565)
จำนวนโรงงานในประเทศไทยทั้งหมด

64,038 แห่ง

- โรงงานขนาดใหญ่

จำนวน 3,304 แห่ง

- โรงงานขนาดกลาง

จำนวน 0 แห่ง

- โรงงานขนาดเล็ก

จำนวน 60,734 แห่ง

โรงงานประเมิน TSC ทั้งหมด คิดเป็น

27,547 แห่ง (43.02 %)

- โรงงานขนาดใหญ่

เข้าประเมิน TSC 5,469 แห่ง (165.53%)

- โรงงานขนาดกลาง

เข้าประเมิน TSC 6,548 แห่ง (0.00%)

- โรงงานขนาดเล็ก

เข้าประเมิน TSC 15,393 แห่ง (25.34%)

ผ่าน

17,788 แห่ง

(65) %

ไม่ผ่าน

9,759 แห่ง

(35) %

จำนวนโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อมาก่อน

3,198 แห่ง

จำนวนโรงงานที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมาก่อน

24,212 แห่ง

จำนวนแรงงาน

5,141,139 คน

แรงงานไทย 4,365,929 คน
แรงงานเมียนมา 646,616 คน
แรงงานกัมพูชา 93,971 คน
แรงงานลาว 14,712 คน
แรงงานข้ามชาติ 19,911 คน