...

ภาพรวมประเมินโรงงาน Thai Stop COVID Plus

(ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564 ถึง 28 ก.ค. 2564)
จำนวนโรงงานทั้งหมด

27,410 แห่ง

ขนาดเล็ก

15,393 แห่ง

(56) %

ขนาดกลาง

6,548 แห่ง

(24) %

ขนาดใหญ่

5,469 แห่ง

(20) %

# ชื่อโรงงาน ขนาดโรงงาน จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 บริษััท ลันตา ครูซ จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง
2 กวินณาน้ำดื่ม ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
3 กวินณาน้ำดื่ม ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
4 บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
5 บริษัท เอ.ซี.โอ วอเตอร์ไอซ์ จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละลานตา คอนกรีต ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
7 โรงงานน้ำแข็ง เอ.ซี.โอ.วอเตอร์ ขนาดเล็ก กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
8 บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เขาพนม เขาดิน
9 บริษัท ศรีเจริญ ปาล์มออยล์ จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาดิน
10 อัลฟ่า วู้ด จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาดิน
11 บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาดิน
12 บริษัท หงศ์ซิงพาณิชย์ จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาดิน
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นูเพียร ส่งเสริมโยธา ขนาดเล็ก กระบี่ เขาพนม เขาพนม
14 บริษัท เสริมพุนพินเทรดดิ้ง จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เขาพนม เขาพนม
15 บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เขาพนม เขาพนม
16 บริษัท เอส.เค.อาร์.วู้ด จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาพนม
17 บริษัท ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาพนม
18 บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม เขาพนม
19 บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ขนาดเล็ก กระบี่ เขาพนม โคกหาร
20 บริษัท จิรัสย์ปาล์ม 2019 จำกัด ขนาดกลาง กระบี่ เขาพนม โคกหาร