...

ภาพรวมการใช้งาน Thai Stop COVID Plus

N = 445,152 แห่ง

(76 Setting)

ผ่าน

385,648 แห่ง

(87) %

ไม่ผ่าน

59,497 แห่ง

(13) %