...

ภาพรวมการใช้งาน Thai Stop COVID Plus

N = 444,888 แห่ง

(60 Setting)

ผ่าน

385,389 แห่ง

(87) %

ไม่ผ่าน

59,492 แห่ง

(13) %