...

ภาพรวมการใช้งาน Thai Stop COVID Plus

N = 372,098 แห่ง

(61 Setting)

ผ่าน

312,812 แห่ง

(84) %

ไม่ผ่าน

59,279 แห่ง

(16) %