...

การใช้งาน Thai Stop COVID Plus จังหวัดสงขลา

N = 10,896 แห่ง

(66 Setting)

ผ่าน

9,319 แห่ง

(86) %

ไม่ผ่าน

1,577 แห่ง

(14) %