คุณกำลังมองหาอะไร?

คำ

ถามที่พบบ่อย

ตอบปัญหาไขข้อข้องใจด้านสุขภาพ

หมวดหมู่
Q

การนั่งรับประทานอาหารในรูปแบบ โต๊ะจีน และบุฟเฟต์ หรือรูปแบบที่มีการนั่งรวมกลุ่มกัน ควรทำอย่างไร

A

     ควรลดจำนวนคนที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจัดโต๊ะแต่ละโต๊ะให้มีความห่างอย่างน้อย 1 เมตร และแยกภาชนะอุปกรณ์สำหรับ กิน ดื่ม เป็นรายบุคคล และใช้ช้อนกลางส่วนตัว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

เลือกอาหารอย่างไร

A

     ควรเลือกอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ หากเป็นอาหารปรุงสำเร็จให้ปกปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการไอจามใส่อาหาร หลีกเลี่ยงการจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     ผู้ทำหน้าที่ในการเตรียม ปรุงประกอบอาหาร และเสิร์ฟอาหาร ควรแต่งกายสะอาด และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีอุปกรณ์ในการหยิบ จับ ตักอาหาร และควรมีผู้ทำหน้าที่ คอยบริการตัก เสิร์ฟอาหารให้ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงจัดอาหารเป็นชุดให้ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนเพื่อลดการสัมผัส

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

ผู้ร่วมงานเลี้ยงควรปฏิบัติตัวอย่างไร

A

     ผู้ร่วมงานทุกคนควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เปิดหน้ากากน้อยที่สุด เช่น เฉพาะรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม แล้วใส่หน้ากากกลับโดยเร็ว ลดการพูดคุยระหว่างตักอาหารและรับประทานอาหาร งดกิจกรรมหรือลดการเปิดเพลงเสียงดัง ที่ทำให้ต้องพูดเสียงดัง ตะโกนหรือร้องเพลง
     หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะ ช้อนกลาง แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำร่วมกัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

การเลือกสถานที่จัดเลี้ยงสังสรรค์

A

     ควรเลือกสถานที่โล่ง โปร่งสบาย มีการระบายอากาศที่ดี จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามสมควร หากมีจุดบริเวณที่สัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน ให้เตรียมน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ด้วย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

ผู้สูงอายุร่วมงานเลี้ยงได้หรือไม่

A

     สำหรับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อแล้วอาจมีอาการรุนแรงอาจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากจำเป็นต้องมีผู้สูงอายุร่วมด้วย อาจจัดให้มีมุมสำหรับผู้สูงอายุ ลดการอยู่ใกล้ชิดกับคนหลากหลาย และอธิบายให้ท่านเข้าใจถึงความจำเป็น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

ใครบ้างที่ไม่ควรร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

A

     ผู้ที่มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นผู้รอผลการตรวจยืนยัน หรือเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้งดร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

จัดเลี้ยงสังสรรค์ได้หรือไม่

A

     หากจำเป็นต้องจัดงานเลี้ยงหรือสังสรรค์ ให้จัดเฉพาะคนในครอบครัว หรือญาติสนิท กลุ่มเล็กๆ คัดเลือกผู้ร่วมงาน ที่มีความคุ้นเคย และทราบถึงความเสี่ยงได้ด้วยว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อมาแพร่ ในงานหรือไม่

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Q

หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าใช้แล้ว ต้องทำอย่างไร

A

     วิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
     1. การถอดหน้ากากอนามัย ให้จับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลังพับหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูก หรือน้ำลายแพร่กระจาย ทั้งนี้ พยายามให้มือสัมผัสหน้ากาก น้อยที่สุด
     2. ม้วนหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ใส่ถุงที่ปิดสนิทก่อนทิ้งหรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดที่ใกล้ที่สุดทันที
     3. แยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่ทิ้งหน้ากากไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ทิ้งในภาชนะนั้น
     4. ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัย
     ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถใช้หน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ โดยให้ซักทำความสะอาด ด้วยน้ำยาซักผ้าเด็ก หรือสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 มกราคม 2563

Q

เมื่อต้องเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ที่บ้านควรปฏิบัติตนอย่างไร

A

     - ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้พบแพทย์
     - แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว (แก้วน้ำ จาน ช้อน ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ ฯลฯ) และแยกทำ ความสะอาด แยกห้องน้ำ กรณีแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาดทันที ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
     - หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอออล์เจล หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัย และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด แล้วทำความสะอาดมือทันที
     - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว
     - งดกิจกรรมนอกบ้านจนกว่าจะครบตามเวลาที่กำหนด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 4 มกราคม 2563

Q

มาตรการป้องกันส่วนบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมต่างกันอย่างไร

A

     ตามที่หลายพื้นที่ได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ นั้น และการประกาศนั้นอาจประกาศทั้งจังหวัด หรือบางอำเภอ หรือพื้นที่เฉพาะ การประกาศเช่นนี้จะทำให้พื้นที่ติดกันจะกลายเป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้โดยเป็นไปตามมาตรการที่ศบค.ได้ประกาศไว้ว่าพื้นที่ควบคุมหมายถึงพื้นที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ เกินกว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
     สำหรับมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันโรคนั้น ไม่ได้แตกต่างกัน เว้นแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะเพิ่มเติมด้วย โดย ศบค.ได้กำหนดให้
     - สวมหน้ากากอนามัย 100 %
     - เน้นการทำความสะอาด มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ
     - หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
     - ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะและสแกนอยู่เสมอ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

แบบฟอร์มติดต่อ

ล้างข้อมูล