มาตรฐานความปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่

  • แนวทางตาม COVID Free Setting เป็นแนวทางที่สมัครใจ ไม่บังคับ และเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ ศบค. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นใจในการปฏิบัติ และท่านสามารถสอบถามกรมอนามัยได้
  • บัดนี้ Thai Stop Covid Plus จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเปิดกิจการ ท่านสามารถใช้แนวทางนี้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้หากแนวทางส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้น ไม่มีความชัดเจนให้ยึดตามแนวทางของ ศบค. หากท่านสามารถดำเนินการได้ดีกว่าแนวทางข้างต้น สามารถยึดแนวทางปฏิบัติของท่านและปรึกษากรมอนามัยได้
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เคยลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถใช้ Thai Stop Covid เดิม ดำเนินการเป็นแนวทางในการดำเนินการได้ต่อไป หากท่านอยู่ในสถานประกอบการที่เสี่ยงสูง หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้ท่านใช้แนวทางของ COVID Free Setting เป็นแนวทางการดำเนินการ
  • เอกสารอ้างอิง การยกระดับมาตรการ กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ขอใบรับรอง (E-Certificate)
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับเจ้าหน้าที่